Marian Rejewski

bydgoszczanin, matematyk, kryptolog

Rejestracja uczestników do 21.02.2017 r.

na stronie www.chessar​bi​ter​.com/turnieje.php

Projekt edukacyjny

koordynowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty

Wystawa "Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog"

odwiedziła już kilkanaście miejsc w województwie kujawsko-pomorskim, m.in.:

2015 – ROK MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY

Zapro­sze­nie na Turniej Szachowy

25 lutego br. w Zespole Szkół w Łocho­wie odbędzie się VII Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego. Zawody rozegrane zostaną pod honoro­wym patro­na­tem Pani Janiny Sylwe­strzak – córki Rejew­skiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora...

Dzień Krypto­lo­gii

Święto obcho­dzone 25 stycz­nia zostało ustano­wione w 2007 roku przez Wydział Matema­tyki i Infor­ma­tyki Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wi­cza w Pozna­niu w 75. rocznicę złama­nia szyfru Enigmy. Dzień Krypto­lo­gii jest wyrazem hołdu dla Mariana Rejew­skiego,...

Kryptos – gra dla miłośni­ków szyfrów

Jeśli lubicie łamanie szyfrów, to gra Kryptos będzie dla was idealną rozrywką. Można w niej wcielić się w krypto­loga i wziąć udział w walce wywia­dów. Gra polega na jak najszyb­szym odszy­fro­wa­niu tajnych wiado­mo­ści i zdoby­ciu bezcen­nej wiedzy....

Zanim było Bletchley Park

Katarzyna Dzierz­bicka*** Według histo­ry­ków, złama­nie kodu Enigmy – niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej – przyczy­niło się do ocale­nia ok. 30 mln ludzi. Pierwsi dokonali tego Polacy – a nie, jak powszech­nie powta­rza się...

Powsta­nie Muzeum Enigmy w Pozna­niu

Urucho­mie­nie „szyfro­kon­te­nera” z wystawą to pierw­szy krok do utworze­nia w Pozna­niu placówki muzealno-edukacyjnej Centrum Szyfrów Enigma. Według założeń, stałe Muzeum Enigmy powsta­nie w ciągu najbliż­szych 2-3 lat. Mieścić się będzie w dawnej siedzi­bie wydziału...

Interak­tywna wystawa „Pogromcy Enigmy” w Pozna­niu

Otwar­cie wystawy zapla­no­wano na 1 września 2016 roku. Specjalny boks z ekspo­zy­cją stanął przed Centrum Kultury Zamek, tuż obok Pomnika Krypto­lo­gów. Składają się na nią plansze z infor­ma­cjami o krypto­lo­gii,  maszy­nie szyfru­ją­cej Enigma oraz związane z pracą Rejew­skiego,...

Dołącz do gry!

Ruszyła między­na­ro­dowa wersja ŁAMACZY SZYFRÓW. Jak zwykle przewi­dziana jest również specjalna katego­ria dla graczy z Polski, dlatego serdecz­nie zapra­szamy wszyst­kich sympa­ty­ków gry do rejestra­cji zespołu. Finał dla poziomu podsta­wo­wego rozegra się...

Dzień Patrona

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 roku. Święto będzie poprze­dzone tzw. „Tygodniem z patro­nem”. Od 9 maja do 13 maja wszyscy ucznio­wie poznają histo­rię życia...

Nowa publi­ka­cja o Maria­nie Rejew­skim

„Marian Rejew­ski – pogromca Enigmy” to tytuł publi­ka­cji dla młodego czytel­nika, która w krótki sposób zazna­ja­mia z losami i dokona­niami krypto­loga. Dla bardziej docie­kli­wych przezna­czony jest rozdział zawie­ra­jący obszerne kalen­da­rium dotyczące losów Rejew­skiego na tle...

Sesja historyczno-matematyczna

21 grudnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Mogil­nie odbyła się sesja matema­tyczna upamięt­nia­jąca obchody roku Mariana Rejew­skiego pod hasłem „Matema­tycy, krypto­lo­dzy, pogromcy Enigmy – rok 2015 – rokiem Mariana Rejew­skiego”....

Wystawa w Mogil­nie

Ekspo­zy­cja poste­rowa „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log” została zapre­zen­to­wana 21.12.2015 roku w Zespole Szkół w Mogil­nie.  Towarzy­szyła ona sesji matema­tycz­nej zorga­ni­zo­wa­nej w ramach obcho­dów Roku Mariana Rejew­skiego. zdjęcia: http://​www​.zs​-mogilno​.pl/ Wystawa jest częścią projektu eduka­cyj­nego...

REJ-MAT-TUR

Turystyczno-edukacyjną wędrówkę śladami sławnego krypto­loga pod hasłem „REJ-MAT-TUR” zorga­ni­zo­wała Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy we współ­pracy z Klubem Turystyki Pieszej „Wędrow­nik” przy Regio­nal­nym Oddziale PTTK „Szlak Brdy”. Impreza rozpo­częła się 12.12.2015 o godz. 10.00...

Nowy komiks o słynnym bydgosz­cza­ni­nie

Nakła­dem Towarzy­stwa Przyja­ciół Muzeum Okręgo­wego im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgosz­czy ukazał się komiks „Marian Rejew­ski, bydgosz­cza­nin, który złamał szyfr Enigmy”.  Rysunki do scena­riu­sza Macieja Jasiń­skiego wykonał Jacek Michal­ski.  Dla prezen­ta­cji losów Rejew­skiego...

Marian Rejew­ski we wspomnie­niach córki

3 grudnia 2015 roku  Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy gościła niezwy­kłą osobę, panią Janinę Sylwe­strzak. Córka patrona tej biblio­teki pogra­tu­lo­wała przyby­łym na spotka­nie laure­atom inter­ne­to­wej gry „Młodzi łamacze...

Promo­cja broszury „Marian Rejew­ski (1905-1980)”

2 grudnia 2015 r. w Publicz­nym Gimna­zjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się promo­cja broszury pt. „Marian Rejew­ski (1905-1980)”, wydanej przez IPN w ramach serii „Patroni naszych ulic”. Życio­rys słynnego krypto­loga...

Dofinan­sowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.