Marian Rejewski

bydgoszczanin, matematyk, kryptolog

zarejestruj zespół

na lamaczeszyfrow.pl

Projekt edukacyjny

koordynowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty

Wystawa "Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog"

odwiedziła już kilkanaście miejsc w województwie kujawsko-pomorskim, m.in.:

Ogólno­pol­ska gra krypto­lo­giczna

Już wkrótce rusza Ogólno­pol­ska Gra Krypto­lo­giczna ŁAMACZE SZYFRÓW, w której każdy chętny może wcielić się w agenta tajnych służb i poznać tajniki pracy krypto­loga. Gra poświę­cona jest polskim matema­ty­kom, którzy 85 lat temu...

Noc Muzeów 2017

Wieczo­rem i w nocy 20 maja Muzeum Oświaty w Bydgosz­czy odwie­dziły tłumy zwiedza­ją­cych – ponad tysiąc dwustu. Wystawa „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log” dotarła więc do kolej­nej grupy osób zainte­re­so­wa­nych histo­rią. Wiele...

Spór o histo­rię

Ilość kombi­na­cji, które można było zasto­so­wać w Enigmie przekra­czała tak niewy­obra­żalne liczby jak np. ilość atomów we wszech­świe­cie. Churchill, aby nie zdradzić, ze alianci złamali kod tej maszyny, nie pozwo­lił ewaku­ować...

Służby specjalne II Rzeczy­po­spo­li­tej

Wystawa „Służby specjalne II Rzeczy­po­spo­li­tej (1918-1939). Blaski i cienie”, udostęp­niona dzięki uprzej­mo­ści Szefa Agencji Bezpie­czeń­stwa Wewnętrz­nego oraz Central­nego Ośrodka Szkole­nia ABW w Emowie przywo­łuje tajem­nice przed­wo­jen­nego wywiadu.  Ekspo­zy­cja jest czynna w Domu Polonii...

85. rocznica złama­nia kodu Enigmy

W tym roku obcho­dzić będziemy 85. rocznicę złama­nia kodu Enigmy. W Wywia­dzie Kuriera TVP3 Janina Sylwe­strzak opowiada o pracy swego ojca, Mariana Rejew­skiego. Rozmowę można obejrzeć na stronie TVP.

VII Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego

25 lutego 2017 r. już po raz siódmy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łocho­wie rozegrany został Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego. Udział w rywali­za­cji wzięła rekor­dowa liczba zawod­ni­ków ze...

Zapro­sze­nie na Turniej Szachowy

25 lutego br. w Zespole Szkół w Łocho­wie odbędzie się VII Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego. Zawody rozegrane zostaną pod honoro­wym patro­na­tem Pani Janiny Sylwe­strzak – córki Rejew­skiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora...

Dzień Krypto­lo­gii

Święto obcho­dzone 25 stycz­nia zostało ustano­wione w 2007 roku przez Wydział Matema­tyki i Infor­ma­tyki Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wi­cza w Pozna­niu w 75. rocznicę złama­nia szyfru Enigmy. Dzień Krypto­lo­gii jest wyrazem hołdu dla Mariana Rejew­skiego,...

Kryptos – gra dla miłośni­ków szyfrów

Jeśli lubicie łamanie szyfrów, to gra Kryptos będzie dla was idealną rozrywką. Można w niej wcielić się w krypto­loga i wziąć udział w walce wywia­dów. Gra polega na jak najszyb­szym odszy­fro­wa­niu tajnych wiado­mo­ści i zdoby­ciu bezcen­nej wiedzy....

Zanim było Bletchley Park

Katarzyna Dzierz­bicka*** Według histo­ry­ków, złama­nie kodu Enigmy – niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej – przyczy­niło się do ocale­nia ok. 30 mln ludzi. Pierwsi dokonali tego Polacy – a nie, jak powszech­nie powta­rza się...

Powsta­nie Muzeum Enigmy w Pozna­niu

Urucho­mie­nie „szyfro­kon­te­nera” z wystawą to pierw­szy krok do utworze­nia w Pozna­niu placówki muzealno-edukacyjnej Centrum Szyfrów Enigma. Według założeń, stałe Muzeum Enigmy powsta­nie w ciągu najbliż­szych 2-3 lat. Mieścić się będzie w dawnej siedzi­bie wydziału...

Interak­tywna wystawa „Pogromcy Enigmy” w Pozna­niu

Otwar­cie wystawy zapla­no­wano na 1 września 2016 roku. Specjalny boks z ekspo­zy­cją stanął przed Centrum Kultury Zamek, tuż obok Pomnika Krypto­lo­gów. Składają się na nią plansze z infor­ma­cjami o krypto­lo­gii,  maszy­nie szyfru­ją­cej Enigma oraz związane z pracą Rejew­skiego,...

Dołącz do gry!

Ruszyła między­na­ro­dowa wersja ŁAMACZY SZYFRÓW. Jak zwykle przewi­dziana jest również specjalna katego­ria dla graczy z Polski, dlatego serdecz­nie zapra­szamy wszyst­kich sympa­ty­ków gry do rejestra­cji zespołu. Finał dla poziomu podsta­wo­wego rozegra się...

Dzień Patrona

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 roku. Święto będzie poprze­dzone tzw. „Tygodniem z patro­nem”. Od 9 maja do 13 maja wszyscy ucznio­wie poznają histo­rię życia...

Nowa publi­ka­cja o Maria­nie Rejew­skim

„Marian Rejew­ski – pogromca Enigmy” to tytuł publi­ka­cji dla młodego czytel­nika, która w krótki sposób zazna­ja­mia z losami i dokona­niami krypto­loga. Dla bardziej docie­kli­wych przezna­czony jest rozdział zawie­ra­jący obszerne kalen­da­rium dotyczące losów Rejew­skiego na tle...

Dofinan­sowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.