Marian Rejewski

bydgoszczanin, matematyk, kryptolog

Projekt edukacyjny

koordynowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty

Wystawa "Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog"

odwiedziła już kilkanaście miejsc w województwie kujawsko-pomorskim, m.in.:

2015 – ROK MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY

Dołącz do gry!

Ruszyła między­na­ro­dowa wersja ŁAMACZY SZYFRÓW. Jak zwykle przewi­dziana jest również specjalna kategoria dla graczy z Polski, dlatego serdecznie zapra­szamy wszyst­kich sympa­tyków gry do rejestracji zespołu. Finał dla poziomu podsta­wo­wego rozegra się...

Dzień Patrona

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 roku. Święto będzie poprze­dzone tzw. „Tygodniem z patronem”. Od 9 maja do 13 maja wszyscy uczniowie poznają historię życia...

Nowa publi­kacja o Marianie Rejew­skim

„Marian Rejewski – pogromca Enigmy” to tytuł publi­kacji dla młodego czytel­nika, która w krótki sposób zazna­jamia z losami i dokona­niami krypto­loga. Dla bardziej docie­kli­wych przezna­czony jest rozdział zawie­ra­jący obszerne kalen­da­rium dotyczące losów Rejew­skiego na tle...

0

Sesja historyczno-matematyczna

21 grudnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Mogilnie odbyła się sesja matema­tyczna upamięt­nia­jąca obchody roku Mariana Rejew­skiego pod hasłem „Matema­tycy, krypto­lodzy, pogromcy Enigmy – rok 2015 – rokiem Mariana Rejew­skiego”....

Wystawa w Mogilnie

Ekspo­zycja poste­rowa „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” została zapre­zen­to­wana 21.12.2015 roku w Zespole Szkół w Mogilnie.  Towarzy­szyła ona sesji matema­tycznej zorga­ni­zo­wanej w ramach obchodów Roku Mariana Rejew­skiego. zdjęcia: http://​www​.zs​-mogilno​.pl/ Wystawa jest częścią projektu eduka­cyj­nego...

0

REJ-MAT-TUR

Turystyczno-edukacyjną wędrówkę śladami sławnego krypto­loga pod hasłem „REJ-MAT-TUR” zorga­ni­zo­wała Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy we współ­pracy z Klubem Turystyki Pieszej „Wędrownik” przy Regio­nalnym Oddziale PTTK „Szlak Brdy”. Impreza rozpo­częła się 12.12.2015 o godz. 10.00...

Nowy komiks o słynnym bydgosz­cza­ninie

Nakładem Towarzy­stwa Przyja­ciół Muzeum Okręgo­wego im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy ukazał się komiks „Marian Rejewski, bydgosz­czanin, który złamał szyfr Enigmy”.  Rysunki do scena­riusza Macieja Jasiń­skiego wykonał Jacek Michalski.  Dla prezen­tacji losów Rejew­skiego...

Marian Rejewski we wspomnie­niach córki

3 grudnia 2015 roku  Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, panią Janinę Sylwe­strzak. Córka patrona tej biblio­teki pogra­tu­lo­wała przybyłym na spotkanie laure­atom inter­ne­towej gry „Młodzi łamacze...

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)”

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimna­zjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się promocja broszury pt. „Marian Rejewski (1905-1980)”, wydanej przez IPN w ramach serii „Patroni naszych ulic”. Życiorys słynnego krypto­loga...

Odsło­nięcie tablicy pamiąt­kowej

1 grudnia na gmachu Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 1 w Bydgoszczy, w obecności Janiny Sylwe­strzak, córki Mariana Rejew­skiego, odsło­nięto tablicę pamiąt­kową poświę­coną genial­nemu krypto­lo­gowi, absol­wen­towi przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Klasycz­nego.

Zapro­szenie na REJ-MAT-TUR

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Klub Turystyki Pieszej przy RO PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy zapra­szają na wspólną imprezę kończącą Rok Mariana Rejew­skiego. Chcemy razem odbyć wędrówkę po...

Podsu­mo­wanie konkursów literac­kich

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsu­mo­wanie MIĘDZYSZKOLNYCH KONKURSÓW w ramach programu edukacyjno-wychowawczego LICZ SIĘ Z REJEWSKIM – ROK WIELKIEGO MATEMATYKA I KRYPTOLOGA pod honorowym patro­natem Pani Janiny...

O Marianie Rejew­skim w Tucholi

Tuchola została kolejnym przystan­kiem w wędrówce wystawy „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” po wojewódz­twie kujawsko-pomorskim. Młodzież wysłu­chała pasjo­nu­jącej opowieści płk. Jerzego Lelwica o zmaga­niach z największą tajem­nicą niemiec­kiego wywiadu – z maszyną szyfru­jącą...

Wystawa w gimna­zjum w Nakle nad Notecią

W holu Gimna­zjum nr 4 w Nakle nad Notecią została zapre­zen­to­wana wystawa „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”. W prelekcji płk. Jerzego Lelwica o tajem­ni­cach Enigmy i wybit­nych krypto­lo­gach, którzy złamali jej kod uczest­ni­czyli...

Semina­rium i warsz­taty krypto­lo­giczne dla młodzieży

28 paździer­nika 2015 r. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy – Filia w Szubinie, przy współ­pracy I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego w Szubinie, zorga­ni­zo­wała semina­rium dla uczniów szkół średnich i gimna­zjów pt. „Spotkanie z krypto­logią”. Pracownik Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego...

Dofinan­sowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.