Wieczo­rem i w nocy 20 maja Muzeum Oświaty w Bydgosz­czy odwie­dziły tłumy zwiedza­ją­cych – ponad tysiąc dwustu. Wystawa „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log” dotarła więc do kolej­nej grupy osób zainte­re­so­wa­nych histo­rią. Wiele z nich próbo­wało zrozu­mieć zasady działa­nia Enigmy, rozko­do­wu­jąc przygo­to­wane przez pracow­ni­ków muzeum szyfro­gramy na symula­to­rach niemiec­kiej maszyny.