85. rocznica złamania kodu ENIGMY

W końcówce roku 1932 udało się odczy­tać pierw­sze szyfro­gra­my niemiec­kie. Marian Rejewski sformu­ło­wał twier­dze­nie o iloczy­nie permu­ta­cji i wykorzystał je do przepro­wa­dzenia ataku krypto­lo­gicznego, w wyniku którego rozpo­znał podwój­nie zaszy­fro­wany klucz depeszy. Kryptolog stworzył matema­tyczny model Enigmy wojsko­wej zawie­ra­jący: okablo­wa­nie wirni­ków, sposób ich połącze­nia z klawia­turą oraz układ przewo­dów w wirniku wstęp­nym i odwra­ca­ją­cym.  Był to najwięk­szy dotąd w dziejach indywi­du­alny sukces krypto­lo­giczny.

Top