Artykuły

Zanim było Bletchley Park

Katarzyna Dzierz­bicka*** Według histo­ry­ków, złama­nie kodu Enigmy – niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej – przyczy­niło się do ocale­nia ok. 30 mln ludzi. Pierwsi dokonali tego Polacy – a nie, jak powszech­nie powta­rza się...

Rodzinne miasto Rejew­skiego było stolicą wywiadu

W związku z nasila­ją­cym się zagro­że­niem dla odrodzo­nej państwo­wo­ści w latach 30. ubiegłego wieku zrodziła się potrzeba wzmoc­nie­nia wywiadu i kontr­wy­wiadu na odcinku niemiec­kim. Ekspo­zy­tury w Wolnym Mieście Gdańsku oraz w Pozna­niu, pomimo niewąt­pli­wych sukce­sów,...

Bohate­ro­wie niewi­dzial­nego frontu wojny wywia­dow­czej

W 2000 roku została powołana Polsko-Brytyjska Komisja Histo­ryczna do Spraw Dokumen­ta­cji Działal­no­ści Polskiego Wywiadu w II Wojnie Świato­wej i Jego Współ­dzia­ła­nia z Wywia­dem Brytyj­skim. Dopiero wtedy, po ponad 50 latach, Brytyj­czycy otworzyli swoje...