Infor­ma­cje

Ogólno­pol­ska gra krypto­lo­giczna

Już wkrótce rusza Ogólno­pol­ska Gra Krypto­lo­giczna ŁAMACZE SZYFRÓW, w której każdy chętny może wcielić się w agenta tajnych służb i poznać tajniki pracy krypto­loga. Gra poświę­cona jest polskim matema­ty­kom, którzy 85 lat temu...

Spór o histo­rię

Ilość kombi­na­cji, które można było zasto­so­wać w Enigmie przekra­czała tak niewy­obra­żalne liczby jak np. ilość atomów we wszech­świe­cie. Churchill, aby nie zdradzić, ze alianci złamali kod tej maszyny, nie pozwo­lił ewaku­ować...

85. rocznica złama­nia kodu Enigmy

W tym roku obcho­dzić będziemy 85. rocznicę złama­nia kodu Enigmy. W Wywia­dzie Kuriera TVP3 Janina Sylwe­strzak opowiada o pracy swego ojca, Mariana Rejew­skiego. Rozmowę można obejrzeć na stronie TVP.

Zapro­sze­nie na Turniej Szachowy

25 lutego br. w Zespole Szkół w Łocho­wie odbędzie się VII Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego. Zawody rozegrane zostaną pod honoro­wym patro­na­tem Pani Janiny Sylwe­strzak – córki Rejew­skiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora...

Dzień Krypto­lo­gii

Święto obcho­dzone 25 stycz­nia zostało ustano­wione w 2007 roku przez Wydział Matema­tyki i Infor­ma­tyki Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wi­cza w Pozna­niu w 75. rocznicę złama­nia szyfru Enigmy. Dzień Krypto­lo­gii jest wyrazem hołdu dla Mariana Rejew­skiego,...

Kryptos – gra dla miłośni­ków szyfrów

Jeśli lubicie łamanie szyfrów, to gra Kryptos będzie dla was idealną rozrywką. Można w niej wcielić się w krypto­loga i wziąć udział w walce wywia­dów. Gra polega na jak najszyb­szym odszy­fro­wa­niu tajnych wiado­mo­ści i zdoby­ciu bezcen­nej wiedzy....

Powsta­nie Muzeum Enigmy w Pozna­niu

Urucho­mie­nie „szyfro­kon­te­nera” z wystawą to pierw­szy krok do utworze­nia w Pozna­niu placówki muzealno-edukacyjnej Centrum Szyfrów Enigma. Według założeń, stałe Muzeum Enigmy powsta­nie w ciągu najbliż­szych 2-3 lat. Mieścić się będzie w dawnej siedzi­bie wydziału...

Nowa publi­ka­cja o Maria­nie Rejew­skim

„Marian Rejew­ski – pogromca Enigmy” to tytuł publi­ka­cji dla młodego czytel­nika, która w krótki sposób zazna­ja­mia z losami i dokona­niami krypto­loga. Dla bardziej docie­kli­wych przezna­czony jest rozdział zawie­ra­jący obszerne kalen­da­rium dotyczące losów Rejew­skiego na tle...

Nowy komiks o słynnym bydgosz­cza­ni­nie

Nakła­dem Towarzy­stwa Przyja­ciół Muzeum Okręgo­wego im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgosz­czy ukazał się komiks „Marian Rejew­ski, bydgosz­cza­nin, który złamał szyfr Enigmy”.  Rysunki do scena­riu­sza Macieja Jasiń­skiego wykonał Jacek Michal­ski.  Dla prezen­ta­cji losów Rejew­skiego...

Promo­cja broszury „Marian Rejew­ski (1905-1980)”

2 grudnia 2015 r. w Publicz­nym Gimna­zjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się promo­cja broszury pt. „Marian Rejew­ski (1905-1980)”, wydanej przez IPN w ramach serii „Patroni naszych ulic”. Życio­rys słynnego krypto­loga...

Semina­rium i warsz­taty krypto­lo­giczne dla młodzieży

28 paździer­nika 2015 r. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy – Filia w Szubi­nie, przy współ­pracy I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego w Szubi­nie, zorga­ni­zo­wała semina­rium dla uczniów szkół średnich i gimna­zjów pt. „Spotka­nie z krypto­lo­gią”. Pracow­nik Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego...

Konfe­ren­cja naukowa

„Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przeded­niu i w trakcie trwania II wojny świato­wej”. Termin: 22 paździer­nika 2015 roku, godz. 9:00 (przerwa 11:00-11:20, 15:00 obiad). Organi­za­to­rzy: Uniwer­sy­tet Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy, Urząd Miasta...

Młodzi łamacze szyfrów

Rozpocz­nij przygodę z krypto­lo­gią! 23 września 2015 roku rusza inter­ne­towa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bo­wych zespo­łów uczniów z wojewódz­twa kujawsko-pomorskiego. Wkrótce pojawią się szcze­gó­łowe infor­ma­cje o tej wyjąt­ko­wej edycji na stronie mlodzi​.lamacze​szy​frow​.pl. Aby...

Obchody 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego

W niedzielę, 16 sierp­nia 2015 roku od godziny 11.00 do 16.00, odbędzie się impreza w Muzeum Oświaty w Bydgosz­czy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 z okazji przypa­da­ją­cej w tym dniu rocznicy urodzin wybit­nego krypto­loga....

Bydgoszcz! To logiczne!

W niedzielę, 7 czerwca w godzi­nach 16:00 – 20:00, odbędzie się impreza „Bydgoszcz! To logiczne!”, organi­zo­wana z okazji 110. rocznicy urodzin wybit­nego krypto­loga – Mariana Rejew­skiego. Genialny umysł. Człowiek, który złamał kod Enigmy....