Konkursy

Ogólno­pol­ska gra krypto­lo­giczna

Już wkrótce rusza Ogólno­pol­ska Gra Krypto­lo­giczna ŁAMACZE SZYFRÓW, w której każdy chętny może wcielić się w agenta tajnych służb i poznać tajniki pracy krypto­loga. Gra poświę­cona jest polskim matema­ty­kom, którzy 85 lat temu...

VII Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego

25 lutego 2017 r. już po raz siódmy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łocho­wie rozegrany został Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego. Udział w rywali­za­cji wzięła rekor­dowa liczba zawod­ni­ków ze...

Dołącz do gry!

Ruszyła między­na­ro­dowa wersja ŁAMACZY SZYFRÓW. Jak zwykle przewi­dziana jest również specjalna katego­ria dla graczy z Polski, dlatego serdecz­nie zapra­szamy wszyst­kich sympa­ty­ków gry do rejestra­cji zespołu. Finał dla poziomu podsta­wo­wego rozegra się...

Dzień Patrona

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 roku. Święto będzie poprze­dzone tzw. „Tygodniem z patro­nem”. Od 9 maja do 13 maja wszyscy ucznio­wie poznają histo­rię życia...

Podsu­mo­wa­nie konkur­sów literac­kich

W Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy odbyło się uroczy­ste podsu­mo­wa­nie MIĘDZYSZKOLNYCH KONKURSÓW w ramach programu edukacyjno-wychowawczego LICZ SIĘ Z REJEWSKIM – ROK WIELKIEGO MATEMATYKA I KRYPTOLOGA pod honoro­wym patro­na­tem Pani Janiny...

Zostań tajnym agentem, łam szyfry – dołącz do gry!

Zapra­szamy uczniów do udziału w kolej­nej edycji Ogólno­pol­skiej Gry Krypto­lo­gicz­nej ŁAMACZE SZYFRÓW, której celem, jest popula­ry­za­cja faktu złama­nia przez polskich matema­ty­ków kodu niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej Enigma i zachęca do rozwi­ja­nia wiedzy i umiejęt­no­ści...

Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomorskiego zakoń­czyli rywali­za­cję

Znane są już wyniki inter­ne­to­wej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzo­nej przez Stowa­rzy­sze­nie Viator we współ­pracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Dziedzic­twa Oświaty. Oto laure­aci: I miejsce – zespół Y053 z Więcborka (Katarzyna Marchle­wicz, Magda­lena...

Złamać tajem­nicę języka, czyli enigmy poetyc­kie

Konkurs na małą formę poetycką obejmu­jący krótki wiersz, fraszkę, limeryk oraz aforyzm, maksymę czy senten­cję (inne formy również dopusz­czalne), w którym autor odnosi się do dokonań polskich krypto­lo­gów, ich znacze­nia, histo­rycz­nych...

List Mariana Rejew­skiego do…

Konkurs literacko-historyczny polega­jący na napisa­niu pracy literac­kiej (maksy­mal­nie strona A4, czcionka Times New Roman, 11, inter­li­nia 1,5), w której – wciela­jąc się w rolę znanego krypto­loga – młodzież przed­stawi wycinek z jego życia....

Młodzi łamacze szyfrów

Rozpocz­nij przygodę z krypto­lo­gią! 23 września 2015 roku rusza inter­ne­towa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bo­wych zespo­łów uczniów z wojewódz­twa kujawsko-pomorskiego. Wkrótce pojawią się szcze­gó­łowe infor­ma­cje o tej wyjąt­ko­wej edycji na stronie mlodzi​.lamacze​szy​frow​.pl. Aby...

Konkurs plastyczny dla gimna­zja­li­stów

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy Filia w Inowro­cła­wiu organi­zuje międzysz­kolny konkurs plastyczny na album: Marian Rejew­ski – pogromca enigmy. Do udziału w Konkur­sie zapra­szamy uczniów gimna­zjów z miasta i powiatu. REGULAMIN KONKURSU...

Komiksy nagro­dzone

Gala podsu­mo­wu­jąca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejew­ski – najwięk­szy haker XX wieku” rozpo­częła się 28 kwiet­nia o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 1 w Bydgosz­czy. Uroczy­stość została zorga­ni­zo­wana...

Ruszyła między­na­ro­dowa edycja inter­ne­to­wej gry krypto­lo­gicz­nej

Gra łączy elementy histo­rii, matema­tyki, krypto­lo­gii. Organi­za­tor – Stowa­rzy­sze­nie Kulturalno-Turystyczne VIATOR – przygo­to­wało trzy poziomy gry: BASIC LEVEL rozpo­czął się 20 kwiet­nia, ADVANCED LEVEL wystar­tuje 11 maja, a ENIGMA LEVEL –...

Finał konkursu w Nakle nad Notecią

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zo­wała Powia­towy Konkurs „Życie i działal­ność Mariana Rejew­skiego” pod patro­na­tem honoro­wym Marszałka Wojewódz­twa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbec­kiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Anny...

Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejew­skiego

Powia­towy Konkurs Pięknego Czyta­nia Fragmen­tów „Wspomnień…” Mariana Rejew­skiego został objęty honoro­wym patro­na­tem marszałka wojewódz­twa i kuratora oświaty w Bydgosz­czy. Komisja w składzie: Izabela Kamasz – Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy, Aleksan­dra Miłow­ska – Szkoła...