Rok Rejew­skiego

Nowa publi­ka­cja o Maria­nie Rejew­skim

„Marian Rejew­ski – pogromca Enigmy” to tytuł publi­ka­cji dla młodego czytel­nika, która w krótki sposób zazna­ja­mia z losami i dokona­niami krypto­loga. Dla bardziej docie­kli­wych przezna­czony jest rozdział zawie­ra­jący obszerne kalen­da­rium dotyczące losów Rejew­skiego na tle...

Sesja historyczno-matematyczna

21 grudnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Mogil­nie odbyła się sesja matema­tyczna upamięt­nia­jąca obchody roku Mariana Rejew­skiego pod hasłem „Matema­tycy, krypto­lo­dzy, pogromcy Enigmy – rok 2015 – rokiem Mariana Rejew­skiego”....

REJ-MAT-TUR

Turystyczno-edukacyjną wędrówkę śladami sławnego krypto­loga pod hasłem „REJ-MAT-TUR” zorga­ni­zo­wała Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy we współ­pracy z Klubem Turystyki Pieszej „Wędrow­nik” przy Regio­nal­nym Oddziale PTTK „Szlak Brdy”. Impreza rozpo­częła się 12.12.2015 o godz. 10.00...

Marian Rejew­ski we wspomnie­niach córki

3 grudnia 2015 roku  Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy gościła niezwy­kłą osobę, panią Janinę Sylwe­strzak. Córka patrona tej biblio­teki pogra­tu­lo­wała przyby­łym na spotka­nie laure­atom inter­ne­to­wej gry „Młodzi łamacze...

Promo­cja broszury „Marian Rejew­ski (1905-1980)”

2 grudnia 2015 r. w Publicz­nym Gimna­zjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się promo­cja broszury pt. „Marian Rejew­ski (1905-1980)”, wydanej przez IPN w ramach serii „Patroni naszych ulic”. Życio­rys słynnego krypto­loga...

Odsło­nię­cie tablicy pamiąt­ko­wej

1 grudnia na gmachu Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 1 w Bydgosz­czy, w obecno­ści Janiny Sylwe­strzak, córki Mariana Rejew­skiego, odsło­nięto tablicę pamiąt­kową poświę­coną genial­nemu krypto­lo­gowi, absol­wen­towi przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Klasycz­nego.

Zapro­sze­nie na REJ-MAT-TUR

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy oraz Klub Turystyki Pieszej przy RO PTTK „Szlak Brdy” w Bydgosz­czy zapra­szają na wspólną imprezę kończącą Rok Mariana Rejew­skiego. Chcemy razem odbyć wędrówkę po...

Podsu­mo­wa­nie konkur­sów literac­kich

W Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy odbyło się uroczy­ste podsu­mo­wa­nie MIĘDZYSZKOLNYCH KONKURSÓW w ramach programu edukacyjno-wychowawczego LICZ SIĘ Z REJEWSKIM – ROK WIELKIEGO MATEMATYKA I KRYPTOLOGA pod honoro­wym patro­na­tem Pani Janiny...

O Maria­nie Rejew­skim w Tucholi

Tuchola została kolej­nym przystan­kiem w wędrówce wystawy „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log” po wojewódz­twie kujawsko-pomorskim. Młodzież wysłu­chała pasjo­nu­ją­cej opowie­ści płk. Jerzego Lelwica o zmaga­niach z najwięk­szą tajem­nicą niemiec­kiego wywiadu – z maszyną szyfru­jącą...

Wystawa w gimna­zjum w Nakle nad Notecią

W holu Gimna­zjum nr 4 w Nakle nad Notecią została zapre­zen­to­wana wystawa „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log”. W prelek­cji płk. Jerzego Lelwica o tajem­ni­cach Enigmy i wybit­nych krypto­lo­gach, którzy złamali jej kod uczest­ni­czyli...

Semina­rium i warsz­taty krypto­lo­giczne dla młodzieży

28 paździer­nika 2015 r. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy – Filia w Szubi­nie, przy współ­pracy I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego w Szubi­nie, zorga­ni­zo­wała semina­rium dla uczniów szkół średnich i gimna­zjów pt. „Spotka­nie z krypto­lo­gią”. Pracow­nik Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego...

Młodzież poznaje dokona­nia Rejew­skiego

Otwar­cie wystawy „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log” w Szubi­nie poprze­dziła prelek­cja płk. Jerzego Lelewica z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgosz­czy. Ucznio­wie dowie­dzieli się kim był Marian Rejew­ski i jak ogromny wpływ miało jego odkry­cie,...

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przeded­niu i w trakcie II wojny świato­wej

22 paździer­nika 2015 roku w Biblio­tece Głównej Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy odbyła się konfe­ren­cja naukowa z okazji Roku Mariana Rejew­skiego pt. „Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przeded­niu i w trakcie trwania II wojny...

Wystawa w Inowro­cła­wiu

Wystawa „Marian Rejew­ski – matema­tyk, bydgosz­cza­nin, krypto­log” została zapre­zen­to­wana w holu Biblio­teki Miejskiej w Inowro­cła­wiu. W Saloniku Literacko-Artystycznym niezwy­kle intere­su­jącą prelek­cję o tajem­ni­cach Enigmy wygło­sił płk Jerzy Lelwic, kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgosz­czy. Ekspo­zy­cja...

Marian Rejew­ski – filar polskiej krypto­lo­gii

Wystawę poste­rową przygo­to­waną przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgosz­czy można oglądać w Explo­seum od 8 do 25 paździer­nika 2015 roku. Na 11 planszach zawarto m.in. infor­ma­cje o życiu Mariana Rejew­skiego, zasadach działa­nia niemiec­kiej maszyny...