Wydarze­nia

Noc Muzeów 2017

Wieczo­rem i w nocy 20 maja Muzeum Oświaty w Bydgosz­czy odwie­dziły tłumy zwiedza­ją­cych – ponad tysiąc dwustu. Wystawa „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log” dotarła więc do kolej­nej grupy osób zainte­re­so­wa­nych histo­rią. Wiele...

Odsło­nię­cie tablicy pamiąt­ko­wej

1 grudnia na gmachu Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 1 w Bydgosz­czy, w obecno­ści Janiny Sylwe­strzak, córki Mariana Rejew­skiego, odsło­nięto tablicę pamiąt­kową poświę­coną genial­nemu krypto­lo­gowi, absol­wen­towi przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Klasycz­nego.

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przeded­niu i w trakcie II wojny świato­wej

22 paździer­nika 2015 roku w Biblio­tece Głównej Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy odbyła się konfe­ren­cja naukowa z okazji Roku Mariana Rejew­skiego pt. „Bydgoszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przeded­niu i w trakcie trwania II wojny...

Piknik z Rejew­skim

Z okazji 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego w jego rodzin­nym mieście odbyła się wielo­go­dzinna impreza plene­rowa na Wyspie Młyńskiej.  Zorga­ni­zo­wano wykłady, prezen­ta­cje, gry plene­rowe, wystawy, insce­ni­za­cje histo­ryczne. Uczest­nicy pikniku starali się...

Nadanie imienia Mariana Rejew­skiego Zespo­łowi Szkół w Ostro­mecku

W Zespole Szkół w Ostro­mecku odbyła się 13 lutego 2015 r. uroczy­stość nadania szkole imienia Mariana Rejew­skiego i wręcze­nia sztan­daru. Honoro­wym gościem spotka­nia była pani Janina Sylwe­strzak, córka Mariana Rejew­skiego. W uroczy­sto­ści wzięli udział Anna Łukaszew­ska...

Konfe­ren­cja naukowa

Dziesięć lat temu odbyła się pierw­sza w Polsce konfe­ren­cja poświę­cona wkładowi polskich matema­ty­ków – Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego – w złama­nie szyfru Enigmy. Jej organi­za­to­rami byli Urząd Miasta Bydgosz­czy i Oddzia­łowe Biuro...

Marian Rejew­ski w NSA/CSS Crypto­lo­gic Hall of Honor

Agencja Bezpie­czeń­stwa Narodo­wego podała wczoraj w komuni­ka­cie praso­wym, że w znajdu­ją­cym się w jej siedzi­bie Narodo­wym Muzeum Krypto­lo­gii w Fort Mead odbyła się uroczy­stość dodania pięciu nazwisk do honoro­wej listy wybit­nych krypto­lo­gów. Wśród nich znalazł się...