Wystawy

Noc Muzeów 2017

Wieczo­rem i w nocy 20 maja Muzeum Oświaty w Bydgosz­czy odwie­dziły tłumy zwiedza­ją­cych – ponad tysiąc dwustu. Wystawa „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log” dotarła więc do kolej­nej grupy osób zainte­re­so­wa­nych histo­rią. Wiele...

Służby specjalne II Rzeczy­po­spo­li­tej

Wystawa „Służby specjalne II Rzeczy­po­spo­li­tej (1918-1939). Blaski i cienie”, udostęp­niona dzięki uprzej­mo­ści Szefa Agencji Bezpie­czeń­stwa Wewnętrz­nego oraz Central­nego Ośrodka Szkole­nia ABW w Emowie przywo­łuje tajem­nice przed­wo­jen­nego wywiadu.  Ekspo­zy­cja jest czynna w Domu Polonii...

Interak­tywna wystawa „Pogromcy Enigmy” w Pozna­niu

Otwar­cie wystawy zapla­no­wano na 1 września 2016 roku. Specjalny boks z ekspo­zy­cją stanął przed Centrum Kultury Zamek, tuż obok Pomnika Krypto­lo­gów. Składają się na nią plansze z infor­ma­cjami o krypto­lo­gii,  maszy­nie szyfru­ją­cej Enigma oraz związane z pracą Rejew­skiego,...

Wystawa w Mogil­nie

Ekspo­zy­cja poste­rowa „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log” została zapre­zen­to­wana 21.12.2015 roku w Zespole Szkół w Mogil­nie.  Towarzy­szyła ona sesji matema­tycz­nej zorga­ni­zo­wa­nej w ramach obcho­dów Roku Mariana Rejew­skiego. zdjęcia: http://​www​.zs​-mogilno​.pl/ Wystawa jest częścią projektu eduka­cyj­nego...

O Maria­nie Rejew­skim w Tucholi

Tuchola została kolej­nym przystan­kiem w wędrówce wystawy „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log” po wojewódz­twie kujawsko-pomorskim. Młodzież wysłu­chała pasjo­nu­ją­cej opowie­ści płk. Jerzego Lelwica o zmaga­niach z najwięk­szą tajem­nicą niemiec­kiego wywiadu – z maszyną szyfru­jącą...

Wystawa w gimna­zjum w Nakle nad Notecią

W holu Gimna­zjum nr 4 w Nakle nad Notecią została zapre­zen­to­wana wystawa „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log”. W prelek­cji płk. Jerzego Lelwica o tajem­ni­cach Enigmy i wybit­nych krypto­lo­gach, którzy złamali jej kod uczest­ni­czyli...

Młodzież poznaje dokona­nia Rejew­skiego

Otwar­cie wystawy „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log” w Szubi­nie poprze­dziła prelek­cja płk. Jerzego Lelewica z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgosz­czy. Ucznio­wie dowie­dzieli się kim był Marian Rejew­ski i jak ogromny wpływ miało jego odkry­cie,...

Wystawa w Inowro­cła­wiu

Wystawa „Marian Rejew­ski – matema­tyk, bydgosz­cza­nin, krypto­log” została zapre­zen­to­wana w holu Biblio­teki Miejskiej w Inowro­cła­wiu. W Saloniku Literacko-Artystycznym niezwy­kle intere­su­jącą prelek­cję o tajem­ni­cach Enigmy wygło­sił płk Jerzy Lelwic, kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgosz­czy. Ekspo­zy­cja...

Marian Rejew­ski – filar polskiej krypto­lo­gii

Wystawę poste­rową przygo­to­waną przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgosz­czy można oglądać w Explo­seum od 8 do 25 paździer­nika 2015 roku. Na 11 planszach zawarto m.in. infor­ma­cje o życiu Mariana Rejew­skiego, zasadach działa­nia niemiec­kiej maszyny...

Nowa wystawa o Maria­nie Rejew­skim

W ramach obcho­dów Roku Mariana Rejew­skiego 11 czerwca 2015 roku w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgosz­czy odsło­nięto wystawę pt. „Rodem bydgosz­cza­nin, sercem matema­tyk, talen­tem krypto­lo­gicz­nym świata obywa­tel”. Gościem wystawy był m.in. Wicemar­sza­łek...

Otwar­cie wystawy o Maria­nie Rejew­skim w Żninie

9 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Pałuc­kiej w Żninie odbyła się uroczy­stość otwar­cia wystawy Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log. Organi­za­to­rem spotka­nia było Muzeum Ziemi Pałuc­kiej w Żninie i Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im....

Wystawa o Maria­nie Rejew­skim w Brodnicy

Miesz­kańcy kolej­nego miasta w wojewódz­twie kujawsko-pomorskim mogli obejrzeć wystawę „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log” przygo­to­waną przez PBW w Bydgosz­czy.  Ucznio­wie, nauczy­ciele, przed­sta­wi­ciele władz miasta i powiatu oraz goście zapro­szeni do Zespołu Szkół...

Wystawa dotarła do Muzeum Ziemi Chełmiń­skiej

Wystawa „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log” przybyła do Chełmna, jednego z najpięk­niej­szych miast w Polsce. W Muzeum Ziemi Chełmiń­skiej 19 marca 2014 r. otwarto wystawę z udzia­łem zapro­szo­nych gości, uczniów i nauczy­cieli miejsco­wych szkół....

Miesz­kańcy Koronowa poznają tajem­nicę Enigmy

  17 lutego 2014 roku wystawa o Maria­nie Rejew­skim zawitała w Zespole Szkół Zawodo­wych w Korono­wie. Ogląda­nie ekspo­zy­cji poprze­dził wykład płk. Jerzego Lelwica, który w zajmu­jący sposób przybli­żył histo­rię rozszy­fro­wa­nia Enigmy przez Mariana Rejew­skiego i jego współ­pra­cow­ni­ków. Ze...

Otwar­cie wystawy w Tucholi o dokona­niach patrona biblio­teki

25 czerwca 2013 roku w Miejskiej Biblio­tece Publicz­nej w Tucholi otworzy­li­śmy wystawę „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log”. Pomimo ulewnego deszczu na inaugu­ra­cję przybyli goście: Tadeusz Kowal­ski – burmistrz Tucholi, Magda­lena Kurpi­no­wicz...