Fundacja Historyczna

Statut

STATUT

Fundacji Historycznej  im. Mariana Rejewskiego

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Historyczna im. Mariana Rejewskiego, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Drozdowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dorotę Fabiańczyk-Szajgin w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Śniadeckich 4/4 w Bydgoszczy w dniu 6 marca 2020 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Bydgoszcz.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cel i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

1. Działania edukacyjne, badania naukowe i rozpowszechnianie historii oraz kultury narodowej.

2. Promowanie walorów turystycznych, krajoznawczych i przyrodniczych.

3. Promowanie oraz ochrona sztuki i architektury.

4. Upamiętnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego.

5. Badanie migracji zaginionych dzieł sztuki oraz ochrona zabytków i innych dóbr kultury.

6. Popieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego.
7. Popularyzacja postaw patriotycznych wśród młodzieży.
8. Popularyzacja postaci oraz wydarzeń z historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej.
§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie terenowych badań historycznych, archeologicznych oraz prac eksploracyjnych, a także prowadzenie kwerend archiwalnych.
2. Tworzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz działania prowadzące do poznania i popularyzacji turystyki i historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Kujaw.
3. Inspirowanie oraz podejmowanie prac na rzecz ochrony i przywrócenia społeczności obiektów historycznych oraz miejsc pamięci w porozumieniu z władzami kościelnymi, konserwatorskimi, samorządowymi i państwowymi.
4. Upamiętnianie osób, miejsc i wydarzeń z historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Kujaw.
5. Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie atrakcyjności zabytków oraz rozwijanie i tworzenie nowych atrakcji turystycznych.
6. Organizowanie imprez o charakterze masowym propagujących wiedzę historyczną o Polsce i jej zabytkach.
7. Wspieranie dziedzictwa historyczno-kulturowego przez podejmowanie inicjatyw zmierzających do odzyskania utraconych, zagrabionych, zaginionych lub też ukrytych dóbr kultury.

8. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
9. Ustanawianie i fundowanie nagród dla osób wnoszących znaczący wkład w poznanie historii i kultury Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Kujaw.
10. Działalność informacyjna i kulturalno-oświatowa, np. organizowanie sympozjów, konferencji naukowych, wykładów, konkursów, szkoleń, festiwalów, rajdów, kampanii reklamowych propagujących wiedzę historyczną o Polsce i jej zabytkach, a także wykonywanie filmów, audycji, zdjęć, prac plastycznych, stron internetowych oraz programów multimedialnych.

11. Wydawanie i dystrybucję materiałów, książek i innych publikacji.

12. Fundowanie stypendiów.

13. Organizowanie wycieczek dla dzieci, młodzieży i seniorów.

14. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym poznawania walorów turystyczno-historycznych oraz kulturowych Rzeczpospolitej Polskiej.
15. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset ) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. odsetek bankowych,
5. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11

1. Majątek i dochody służą realizacji celów statutowych Fundacji i pokryciu kosztów jej działalności.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
3. Darczyńca może zastrzec przeznaczenie przekazywanych środków na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

 

Władze Fundacji

§ 12

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.

 

Zarząd Fundacji

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
2. Skład Zarządu jest w całości powoływany przez Fundatora.
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu, w tym Prezesem.
4. Jeśli powołanie nowego członka Zarządu przez Fundatora następuje w trakcie trwania kadencji Zarządu pełni on swoją funkcję przez okres do końca kadencji Zarządu.
5. W skład Zarządu wchodzi: prezes, wiceprezes oraz członkowie Zarządu.
6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.
8. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji za:
a) naruszenie postanowień Statutu,
b) niewypełnianie obowiązków wynikających z pełnionej funkcji,
c) zachowania, które godzą w dobre imię Fundacji lub osłabiają społeczne zaufanie do niej,
d) długotrwałą chorobę, uniemożliwiającą pełnienie funkcji.
§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d) uchwalanie regulaminów,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
h) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
i) przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 15

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem.
2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy nie rzadziej jednak niż raz na kwartał lub na wniosek przynajmniej dwóch członków Zarządu.
3. O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków Zarządu najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. W posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§ 16

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Zmiana Statutu

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji, większością głosów, na pisemny wniosek
Fundatora lub członków Zarządu. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których
Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją
§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 19

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Likwidacja Fundacji

§ 20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 21

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 22

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

 

Fundator:

Krzysztof Drozdowski